Rådgivning

Skatte- og avgiftsrådgivning

Selskaper og personlige skatteytere har ofte spørsmål knyttet til skatt og skatterettslige problemstillinger. Våre medarbeidere har god kunnskap om norske skatteregler. Vi kan gi råd og veiledning knyttet til de fleste skattemessige spørsmål som:

  • Korrekt beregning av skatt
  • Korrekt utfylling av likningsdokumenter og innrapportering til likningsmyndighetene
  • Rådgivning vedrørende lovlig skattetilpasning
  • Vurdering av skattemessige konsekvenser av planlagte transaksjoner
  • Skatt til og fra utlandet
  • Merverdiavgift
  • Arveavgift

Aktiv samtalepartner

Mange trenger en samtalepartner når det gjelder spørsmål som naturlig faller inn under vårt fagområde. Dette er naturlig innenfor områdene:

  • Skatt og avgift
  • Generasjonsskifte
  • Organisering/omorganisering av virksomhet
  • Regnskap
  • Økonomistyring og økonomisk rapportering
  • Gjeldsordning
  • Fusjon og fisjon

I Gudbrandsdal Revisjon har vi lang erfaring med å hjelpe både revisjonskunder og andre med slike spørsmål. Våre partnere og erfarne medarbeidere vil gjerne være en aktiv samtalepartner og rådgiver i spørsmål innenfor ovennevnte fagområder.

Etablering av virksomhet

Å starte egen virksomhet kan ofte være utfordrende, og stifterne står ovenfor mange vanskelige valg. Hva slags selskapstype skal velges? Hvilke risiko må vurderes? Hvilke offentlige myndigheter må kontaktes? Og hvordan skal en best organisere virksomheten? Dette er viktige spørsmål som må besvares.
I Gudbrandsdal Revisjon har vi lang erfaring med å hjelpe kunder med slike spørsmål. Hos oss får du hjelp og veiledning om slike spørsmål. Vi har også et bredt nettverk av kontakter i tilstøtende bransjer som regnskapsførere, advokater og profesjonelle styremedlemmer. Hvis det er ønske om det, kan vi formidle slik kontakt.
Vi hjelper også til med stiftelse og registrering av ny virksomhet.

Verdsettelse av foretak

I Gudbrandsdal Revisjon har vi lang erfaring med verdsettelse av virksomheter. Vi bruker anerkjente teoretiske modeller i kombinasjon med praktisk erfaring når vi foretar verdiberegninger. Vi har erfaring med hvilke momenter som vektlegges av kjøpere og selgere ved fastsettelse av pris på bedrifter som omsettes.
Verdivurderinger er nyttig i forbindelse med kjøp eller salg av hele eller deler av en virksomhet, kjøp eller salg av aksjer, utløsing av minoritetsaksjonærer, generasjonsskifte eller i situasjoner hvor en ønsker å vite hva en virksomhet er verdt.

Organisering og omorganisering

I mange tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre hvordan en bedrift skal være organisert. Skal man være i et konsernforhold eller skal all aktivitet samles i ett selskap? Hva er mest hensiktsmessig både med hensyn til risiko, kostnader og skatt? Bør man fusjonere eller fisjonere? Hvilken selskapsform vil være mest effektiv for den virksomhet som drives?
I Gudbrandsdal Revisjon har vi lang erfaring med å vurdere slike spørsmål, og å gi råd om hva som er optimalt for din virksomhet. Våre partnere og erfarne medarbeidere vil stå til din disposisjon som samtalepartner og rådgiver i slike spørsmål.
Vi hjelper også til med praktisk gjennomføring og nødvendige meldinger til Foretaksregisteret.

Kvalitetssikring av beslutningsunderlag

Daglig inngås det avtaler om salg av bedrifter eller virksomheter. For kjøpere og selgere i slike transaksjoner er det viktig å vite at transaksjonen har sitt grunnlag i korrekt og pålitelig informasjon. Selger har en omfattende opplysningsplikt og kjøper har en tilsvarende undersøkelsesplikt. Ofte er det slik at kjøper setter som en forutsetning for transaksjonen at han kan få kvalitetssikre beslutningsunderlaget.
I Gudbrandsdal Revisjon har vi lang og praktisk erfaring med slikt arbeid. I tilfeller hvor det er behov for det engasjerer vi advokater til å bistå med den juridiske delen av en slik kvalitetssikring.