Revisjon

Lovbestemt revisjon

Alle aksjeselskaper og svært mange andre selskaper eller næringsdrivende er pålagt revisjon etter revisorloven. Gudbrandsdal Revisjons hovedprodukt er å tilby lovpålagt revisjon. Vi har erfaring fra de aller fleste bransjer og selskapsstørrelser.
I vårt revisjonsarbeid har vi hovedfokus på to ting: Effektiv revisjon og et godt og nært samarbeid med kundene våre. For å kunne oppnå dette bruker vi moderne revisjonsverktøy som tar hensyn til alle nødvendige revisjonsstandarder og hjelper oss til å sette fokus på de risikoutsatte områdene i kundenes virksomhet.
Videre er vi organisert slik at det er kort vei fra kunde til ansvarlig partner. Alle partnere i Gudbrandsdal Revisjon deltar aktivt i revisjonsarbeidet. Våre kunder skal alltid få kontakt med både partnere og medarbeidere når de ønsker det.

Attestasjoner

Mange bedrifter trenger attestasjon av forskjellige oppgaver til det offentlige. Flere attestasjonsoppgaver hører naturlig sammen med den lovpålagte revisjonen. Det beste eksempelet på dette er attestasjon av likningsdokumenter.
Gudbrandsdal Revisjon yter attestasjonstjenester både som en integrert del av løpende revisjonsoppdrag, men også som en selvstendig tjeneste.

Vanlige attestasjonsoppgaver:

  • Likningsdokumenter
  • Oppgaver til NAV
  • Opplagskontroll
  • Oppgave til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
  • Oppgaver til Kredittilsynet for bedrifter underlagt tilsyn
  • Oppgaver/regnskaper i forbindelse med private og offentlige tilskuddsordninger
  • MVA-refusjoner
  • Selskapsrettslige bekreftelser til generalforsamling og/eller Foretaksregisteret